ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням сесії Біловодської  селищної ради № 2/10 від 08.12.2017

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Біловодської селищної ради

 

1. Загальні положення

              1.1. Центр надання адміністративних послуг (далі –Центр)  утворено з  метою реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних осіб, фізичних  осіб - підприємців та юридичних осіб,  в якому надаються адміністративні послуги через адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.

1.2. Центр- структурний підрозділ виконавчого комітету Біловодської селищної ради,  без статусу юридичної особи.  Центр у своїй роботі підпорядкований, підконтрольний та підзвітний голові селищної ради. Голова визначає свого заступника, який безпосередньо відповідає за роботу Центру.

1.3. Центр утворено рішенням  Біловодської селищної ради Біловодського району Луганської області від 08.12.2017 № 2/10

1.4. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про захист персональних даних», «Про запобігання корупції», іншими законами, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, селищної ради та її виконавчого комітету, цим Положенням.

1.5. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, визначеному Законом України «Про адміністративні послуги»  та Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

1.6. Основні технічні вимоги до організації прийому відвідувачів у Центрі, оснащення робочих місць,визначається Регламентом Центру надання адміністративних послуг, який затверджується виконавчим комітетом селищної ради.

1.7. Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, затверджується виконавчим комітетом селищної  ради та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади,  перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

1.8. Інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг, суб’єктами надання яких є селищна рада або виконавчий комітет селищної ради затверджуються виконавчим комітетом селищної  ради.

 1.9. Графік роботи ЦНАП затверджується виконавчим комітетом селищної ради з урахуванням вимог законодавства та обставин соціально-економічного, політичного та інших характерів.

 1.10. З метою  забезпечення належної доступності населення в межах  району до адміністративних послуг рішенням Біловодської селищної ради  можуть утворюватися  територіальні підрозділи центру надання адміністративних послуг та/або віддалені робочі місця для роботи адміністраторів.  

Прийняття рішення про утворення територіальних підрозділів, та/або віддалених місць для роботи адміністраторів, їх місцезнаходження, графік їх роботи, перелік адміністративних послуг делегується виконавчому комітету селищної ради.

1.11. У приміщенні, де розміщується Центр, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів тощо).Забороняється відносити до супутніх послуг надання консультацій та інформації, пов’язаних з наданням адміністративних послуг, продаж бланків заяв та інших документів, необхідних для звернення щодо надання адміністративних послуг, а також надання допомоги в їх заповненні, формуванні пакета документів.

1.12. Положення про Центр надання адміністративних послуг визначає організаційно-правові питання створення і функціонування Центру і є обов`язковим для виконання адміністраторами та суб`єктами надання адміністративних послуг.

 

 

 

2. Організація роботи Центру

2.1. Основними завданнями Центру є:

1) організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

4) прийняття документів, їх реєстрація та направлення у встановленому порядку до органу, уповноваженого приймати рішення щодо надання адміністративної послуги;

5) забезпечення контролю за термінами надання адміністративної послуги;

6) організації співпраці із суб’єктами надання адміністративних послуг.

2.2.  Загальні принципи роботи Центру:

1) доступність послуг для всіх фізичних та юридичних осіб;

2) дотримання стандартів надання послуг;

3) відповідність розміру плати за послуги чинним нормативно-правовим актам;

4) відкритість та прозорість;

5) зрозумілість процедур;

6) оперативність у вирішенні питань;

7) забезпечення доступу суб’єктів звернень до інформації про стан, хід та результати розгляду їх звернень.

2.3. Центром забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

2.4. З метою надання фахових консультацій та роз’яснень щодо надання адміністративних послуг у роботі Центру можуть брати участь представники суб’єктів надання адміністративних послуг, основними завданнями яких є:

2.4.1. забезпечення надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

2.4.2. забезпечення адміністраторів інформаційними та технологічними картками щодо надання адміністративних послуг;

2.4.3. вжиття в межах чинного законодавства всіх необхідних заходів щодо скорочення термінів та спрощення процедур надання адміністративних послуг;

2.4.4. забезпечення адміністраторів інформацією для розміщення на інформаційних стендах Центру, на офіційному сайті селищної ради та у друкованих засобах масової інформації.

2.5. У Центрі за рішенням виконавчого комітету селищної ради також може здійснюватися прийняття - звітів, декларацій та скарг, розгляд яких віднесено до повноважень селищної  ради;

- надання консультацій, прийняття та видача документів, не пов’язаних з наданням адміністративних послуг, укладання договорів і угод представниками суб’єктів господарювання, які займають монопольне становище на ринку послуг, які мають соціальне значення для населення (водо-, тепло-, газо-, електропостачання тощо ).

 2.6. Керівництво центром надання адміністративних послуг здійснюється керівником центру. Керівник призначається на посаду та звільняється з посади   селищним головою.

   2.7.  Керівник центру:

  2.7.1 здійснює керівництво роботою центру, несе персональну відповідальність за організацію діяльності центру;

  2.7.2. організовує діяльність центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи центру;

  2.7.3  координує роботу адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

  2.7.4. організовує інформаційне забезпечення роботи центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

   2.7.5. сприяє створенню належних умов праці у центрі, вносить пропозиції заступнику голови селищної ради  згідно з розподілом обов’язків щодо матеріально-технічного забезпечення центру;

          2.7.6. розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;

          2.7.7. може виконувати функції адміністратора;

  2.7.8. виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положення про  Центр.

 2.8. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги  в Центрі звертається до адміністратора, який організовує надання  адміністративних послуг.

 2.9. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади селищним головою.  Кількість адміністраторів визначається рішення селищної ради.

  2.10. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування Центру.

  2.10. Основними завданнями адміністратора є:

  2.10.1. надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

  2.10.2. прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

   2.10.3. видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

    2.10.4. організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

  2.10.5. здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

 2.10.7. Складання протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;

  2.10.8. Розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладання стягнень.

  2.11. Адміністратор має право:

 2.11.1. безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

 2.11.2. погоджувати документи (рішення) в інших державних органах та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

 2.11.3. інформувати керівника Центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

  2.11.4. посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

 2.11.5. порушувати клопотання перед керівником Центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи Центру.

  2.12. Час прийому суб’єктів звернень у Центрі становить не менш як п’ять днів на тиждень та сім годин на день без перерви на обід і є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через Центр.

Центр не рідше ніж один день на тиждень здійснює прийом суб’єктів звернень до 20-ї години.

За рішенням виконавчого комітету селищної ради, час прийому суб`єктів звернень може бути збільшено.

 2.13. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Центру здійснюється за рахунок місцевого бюджету.

  2.14. Технічне обслуговування роботи Центру здійснюється відділом інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Біловодської селищної ради.

 

3. Відповідальність у сфері надання адміністративних послуг

 

  3.1. Посадові особи, уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги, адміністратори несуть дисциплінарну, цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність, передбачену законом, за порушення вимог законодавства у сфері надання адміністративних послуг.

  3.2. Дії або бездіяльність посадових осіб, уповноважених відповідно до закону надавати адміністративні послуги, адміністратори, можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

   3.3. Шкода, заподіяна фізичним або юридичним особам посадовими особами, уповноваженими відповідно до закону надавати адміністративні послуги, адміністраторами внаслідок їх неправомірних діянь, відшкодовується у встановленому законом порядку.

 

Керуючий справами

виконавчого комітету

Біловодської селищної ради                                                                                    Л.О. ПОЛТОРАК

 

 

 

 

 

Сервіси

Електронні послуги

За допомогою даного переліку послуг Ви зможете обрати та замовити послугу в електронному вигляді без відвідування Центру надання адміністративних послуг

Персональний кабінет

За допомогою Персонального кабінету можна замовляти послуги в електронному вигляді надсилати електронні звернення та ін.

Перевірити стан послуги

За допомогою даного сервісу Ви зможете перевірити стан Вашої послуги ввівши в необхідні поля форми код зворотнього зв'язку

Оцінювання якості обслуговування

За допомогою даного сервісу Ви зможете провести оцінювання якості обслуговування в Центрі надання адміністративних послуг